23:30 Дом-2. Город любви (16+)

Алексей Цыденов «Россиин ударидагшануудтай» уулзаба

Бүхэроссиин мүрысөөндэ Буряад республикаһаа 31 хүн оролсоо.

28 Июня 2019, 09:36       667

Июниин 12-то Улаан-Үдэдэ «Россиин ударидагшанууд» гэһэн бүхэроссиин мүрысөөнэй хабаадагшанартай мүн лэ энэ тэмсээнэй илагшатай Алексей Цыденов уулзаба.

Буряадай толгойлогшо болон Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Игорь Зураев, Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Баир Цыренов, Буряад Уласай бэеын тамирай болон залуушуулай хэрэгүүдэй сайд Вячеслав Дамдинцурунов, Буряад Уласай соёлой сайдай орлогшо Николай Емонаков, Гүрэнэй ажалай танхимай болон Засагай газарай мэргэжэлтэд залуушуултай уулзаба.

Республикэһээ ниитэдээ мүрысөөндэ мянга гаран зон һаналаа гаргаһан байна. Харин 31-иинь һүүлшын шата хүрөө.

- Иимэ һайндэртэ - Росси гүрэнэймнэй үдэр - таанартай уулзахада гое байна. Саашадаа үшөө һайнаар сугтаа харислахабди, ажалжа эхилхэбди урагшатайгаар, - гэжэ Алексей Цыденов хабаадагшадта хандаба.

2019 оной илагша, Эрхүү можын түлөөлэгшэ Руслан Ри 1 сая түхэригэй грантда хүртэһэн. Жэлэй хугасаа соо илагшад бэрхэ-бэрхэ мэргэжэлтэдээр хөөрэлдэхэ боломжотой болоно. Руслана Ригэй хүтэлбэрилэгшэнь - Алексей Цыденов.

- Мүнөөнэй ударидагша гээшэ гансал өөрын хэрэгээ бодохогүй, харин олоной ажал тухай һанаагаа зобоно, сугтаа ябаһан зондоо боломжонуудые үгэнэ. Иимэ зон иладаг гэжэ энэ мүрысөөн харуулаа,- гэнэ Руслан Ри.

- Намда хадаа ехэл нүлөөтэй байгаа энэ мүрысөөн - ямар олон абьяастай, бэлигтэй залуушуултайбди гэжэ гайхааб. Гүрэнэйнгээ түлөө бахарханаб, иимэ зонтой ямаршье хэрэгүүд бүтэхэ юм, - гэжэ Буряадта байршадаг. 

«Деловая Россия» бүлгэмэй салбарай хүтэлбэрилэгшэ Семен Матхеев хөөрэбэ.

Харин иимэ хөөрэлдөөн ябажа байхада, Алексей Цыденов иимэ мүрысөөнүүдтэ өөрөө оролсоһоноо хөөрэжэ үгэбэ.

- Хүн заабол досоогоо этигэлтэй байха еһотой. Би өөрөө баһал ходо һуража ябадагаб, нэгэ хэдэн мүрысөө гараһанби. Иимэ туршалга ехэ үнэтэй, сэнтэй ха юм, - гэбэ.

Энэ уулзалгын туршада хабаадагшад өөрынгөө түсэлнүүд тухай уулзалга дээрэ хубаалсаба. Һаналнуудайнь ехэнхи хуби Буряадта бэелүүлэгдэхээр лэ юм.

Тиигэжэ, «Leader Speaker Russia» гэһэн түсэлэй зохёогшо Дмитрий Дампилов гар утаһанай хэрэгсэл харуулба. Тэрэнэй туһаламжаар оюутад, залуушуул засагай газарай ажалшадаар холбоо бариха, туһаламжада хүртэхэ боломжотой байха.

- Ехэ һургуулияа дүүргээд залуушуул ажалда орохынгаа түрүүн ажалай хүнтэй юун гэжэ хөөрэлдэхэеэ, ажалда ороож хайшан гэжэ бэеэ барихаяа, юу хэхэеэ мэдэдэггүй. Тэдэндэ хажууднь хүн хэрэгтэй, заажа үгэхэ, мэдэдэггүй юумыень хөөрэхэ, харуулха. Иимэ мэдээсэл манай хэрэгсэлһээ абахаар лэ. Ехэл туһатай байха, - гэжэ Дмитрий Дампилов хөөрэнэ.

Даримы Бальжинимаевагай түсэл залуушуулда зорюулагдаһан уран һайханай кластер тухай болоно.

- Тиимэ юумые бидэ зохеохо гэжэ бододог һэмди. Энэ олон бодол түсэлнүүдтэй зондо ехэ хэрэгтэй байха, олон хүниие нэгэдүүлхэ. Байра бэдэрхэбди, ажаллахабди, - гэбэ Алексей Цыденов.

Уулзалтын һүүлээр толгойлогшо даалгабаринуудые үгэбэ. «Россиин ударидагшануудай» дундаһаа һүүлээрнь гүрэнэй ажалшадые абахаар. Мүн лэ уран һайханай кластер зохеохо, «Leader speaker Russia» эхилхэ. Иимэ боломжонуудые Буряад Уласай бэеын тамирай болон залуушуулай хэрэгүүдэй яаман соо мүн лэ Буряад Уласай соелой яаман соо хаража үзэхэ.

Бүхэроссиин мүрысөөн «Россия - страна возможностей» гэһэн түб эмхидхэнэ. Эрхим залуушуулые бүхы гүрэн соогуур бэлдэхэ гэжэ иимэ хэмжээ ябуулганууд зорино.

Һануулая, Буряад улас Дурна зүгэй можо нютагуудай дунда мүрысөөнэй илагшадаар 3-хи һуури эзэлнэ. Хабаадагшадай тооһоо 11,65 % хуби болоно.

Хабаровскай хизаар, (23,44 %), Примориин хизаар, (22,83 %) и Буряад Улас (11,65 %) гурбан түрүүлнэ. Һүүлээнь Саха Яхад Улас (9,78 %), Амурск можо (9,32%), Забайкалиин хизаар (8,07 %), Сахалин можо (6,21 %), Камчатскиин хизаар (3,73 %), Магадан можо (2,80 %), Евреиин тойрог (1,24 %) и Чукотскэ АО (0,93 %).

Һүүлшиин шатада 15 мянга хабаадагшад оролсоо. 34,65 % -иинь Россиин түб тойрогой, 17,57 % - Приволжиин, 13,56 % - Баруун-хойнохи. Саашаа Уралын - 9,97 %, Сибириин - 9,21 %, Урда тойрог - 7,96 %, Алас Дурна- 4,31 % и Хойдо-Кавказай - 2,77 %.

Комментарии

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие новости раздела

Свежие новости

Бегущая строка:
Спешите! - 20% на новую коллекцию в магазинах женской одежды "Ola Pola"! ТРЦ "Capital Mall"          Приглашаем на курсы по вокалу, хореографии, рисованию и лепке. Центр "Амар Мэндэ".тел.588-886          Требуются водители кат.Е. Расширение, з/п высокая.тел.8-950-050-12-33          Набор сотрудников.тел.30-96-94          МАОУ "Физико-математическая школа №56" требуются учителя биологии, иностранного языка, физической культуры.тел.42-06-33, 42-72-55          МУП "Управление трамвая" требуются кондукторы.тел.43-31-39          Меняю квартиру в новостройке на вторичку.тел.300-769          Требуются фасовщики, зарплата 20000р.тел.43-55-28          Продается дом.тел.8-983-433-47-23          Требуются сварщики, разнорабочие.тел.65-64-32          Требуются автомойщики, администратор.тел.24-54-24          Требуются отделочники с опытом работы.тел.45-68-88          Приглашаем в «Народные продукты» Нур-Селение кассиров, охранников, продавцов, администратора.тел.58-44-55, 58-99-40          Требуются сборщики окон.тел.24-17-85          Требуются: грузчики, уборщицы, смена 1000р, в пекарню п.Стеклозавод.тел.26-65-39, 8-902-535-46-44          Требуется семья пастухов.тел.8-951-623-39-90, 8-902-534-71-08          Требуется бухгалтер материальной группы.тел.27-81-96          Требуется водитель-экспедитор.тел.8-9021-60-45-62          Требуется технолог мясного производства.тел.8-9021-69-26-77          Требуется продавец.тел.8-914-980-05-35          Требуются контролеры приборов учета. Оплата сдельная.тел.29-08-63          Требуются мастер, жиловщицы, вязальщицы колбас, упаковщики, грузчики.тел.63-10-35          Требуется бухгалтер по расчету заработной платы.тел.29-03-73          Администратор, парикмахер, мастер маникюра в салон "Эстель", ул.Ключевская,76 "а".тел.45-43-11, 64-66-66          Требуется водитель на спецтехнику.тел.8-914-832-77-33          Бармен, администратор в ресторан.тел.63-57-57          Требуются грузчики, переборщицы.тел.8-924-392-82-64.          Требуется сантехник.тел.8-924-754-18-55          Требуются дорожные рабочие, водители самосвалов, инженер ПТО.тел.8-983-421-20-25          Работа на Байкале (семья).тел.689-678          Требуются врачи стоматологи.тел.8-902-161-18-65          Сниму двухкомнатную в центре.тел.8-924-477-58-88          За документы Фозилова А.Ю. - вознаграждение.тел.8-951-639-99-16          Приглашаем свинарей, обвальщиков, грузчиков-кладовщиков, пекарей, фасовщиков, продавцов, уборщиц.тел.41-90-02          Директор Улан-Удэнской нефтебазы, метролог, начальник ОКС.тел.29-80-15          Требуются лепщицы, фасовщица, уборщица.тел.8-983-435-01-77          Требуются автомойщицы (-ки).тел.61-98-38          Продам квартиру на Смолина.тел.613-919          Требуется шиномонтажник.тел.666-112          Требуется менеджер по продажам со знанием 1С, кладовщик, 30000р.тел.222-362          Требуется автокрановщик.тел.633-733         
Подать объявление Все