-->
12:00 Гусар (16+)

Владимир Путин Буряадай Үндэһэтэнэй номой сангай шэнэ байшанай нээгдэһэн ушараар иигэжэ хэлэбэ: «Бүхы гүрэнэймнай хэмжээндэ шухала удха шанартай хэрэг бүтэбэ»

Буряадай Үндэһэтэнэй номой сангай шэнэ байшан болон номуудые хадагалха газар, хуушан байшанһаа шэнэ руу орохо залгаа бариха талаар ажалнууд 2016 онһоо «Соёл ба аяншалга хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй зорилгото программын шугамаар, мүн уласай мүнгэн санһаа һомологдоһон мүнгөөр хэгдээ.

30 июня 2020, 09:31       3 062

- Гансашье можо нютагай бэшэ, бүхы гүрэнэй хэмжээндэ шухала үйлэ хэрэг бүтэбэ. Би нэгэшье ехэдүүлнэгүй хэлэнэб: манай гүрэнһөө гадуур ажаһуудаг буряад арадай түлөөлэгшэдтэ тус номой сан «дүтэ» болобо гээшэ. Эндэ хадагалагдажа байһан Россиин арадуудай уран зохёолой урданай хүшөөнүүдые, мүн Буряад ороной түүхэдэ хабаатай саарһа дансануудые, гар бэшэгүүдые шудалха арга боломжо олдобо. Буряад арадай ёһо заншал, хэлэ шэнжэлхэ, улам саашань сахин дэлгэрүүлхэ талаар гэгээрэлэй ажал ябуулга шэнэ шатада гаргагдаба гээшэ. Россиин хүсэн – арад бүхэнэй ёһо заншал, хэлэ соёлой баялиг соо гжэ би нэгэтэ бэшэ хэлэһэн хүм. Энэ хадаа манай гүрэнэй сэгнэшэгүй баялиг, тиимэһээ тэрэниие хадагалан үлөөхэ, улам арьбажуулха гээшэ манай хамтын зорилго, - гэжэ гүрэнэй юрэнхылэгшэ тэмдэглээ.


Үндэһэтэнэй номой санда 24 мянган гаран хүн саг үргэлжэ ябажа үйлэшэлүүлдэг юм. Тиигэжэ һэльбэн шэнэлэгдэһэнэйнгээ ашаар мэдээсэлэй-соёлой, болбосоролой ба гэгээрэлэй олон үүргэтэ түб болобо ха юм.

- Буряадай Үндэһэтэнэй номой сангай шэнэ байшан мүнөө үеын эрилтэнүүдтэ гүйсэд таарама. Эндэ 1 саяһаа үлүү номууд, тэрэ тоожо Зүүн зүгэй гар бэшэгүүдэй хүшөөнүүд хадагалагдана. Номой сангай шэнэ байшан барилгада, мүн һүүлэй үеын тоног түхеэрэмжэнүүдые тодхолгодо, Танай дэижэлгын ашаар , 615 сая түхэриг һомологдоо, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов мэдээсээ.


Байгша ондо, номуудые шэнэ гэр руунь зөөһэнэй һүүлээр, хуушан байшан һэльбэн шэнэлхэ талаар ажалнууд эхилээ. 2020 ондо тус хэрэгтэ 161 сая түхэриг һомологдоо, мүн 2021 ондо үшөө 433 сая түхэриг тус барилгада шэглүүлэгдэхээр хараалагдана. Дүн хамта номой сан һэльбэн шэнэлхэ хэрэгтэ 1,3 миллиардһаа үлүү мүнгэн гаргашалагдаха юм ха.Үндэһэтэнэй номой сан Буряадай арадуудай соёлой нөөсэ баялигай онсо үнэтэй объект мүн. Тэрэнэй жасада 1 саяһаа үлүү хэблэлэй зохёолнууд хадагалагдана. Хизаар ороноо шэнжэлгын ба үндэһэтэнэй саарһа дансануудай бүрин суглуулбари бүридхэн согсолхо, мүнхэдөө хадагалха үүргэ тус номой санда даалгагдаһан юм. Үндэһэтэнэй номой сангай мэргэжэлтэдэй байгуулһан «Бурятика» гэһэн сахим нөөсэ дээрэ 34 мянга гаран хизаар ороноо шэнжэлгын дансанууд сахим хэлбэридэ оруулагдаад хадагалагданхай.


Комментарии

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие новости раздела

Свежие новости

Бегущая строка:
Сдаются торговые помещения возле ФСК. тел. 8-9025-64-60-33          Требуется заведующий аптекой, провизоры, программист-1С. тел. 8-3012-63-40-82          Требуются автомойщики. Высокая, стабильная з/п. тел. 400-044          Требуются продавцы Авиазавод, Октябрьская. тел. 43-55-28          Дача. Тальцы. тел. 8-9025-630-961          Требуется мастер по кузовному ремонту, ученик. з/п 80000 рублей. тел. 41-44-00          «Бурятнефтепродукт»: кассиры и заправщики, сливщики на нефтебазу, водители В, С, Д. тел. 29-80-15          Требуются электросварщик, грузчики з/п от 30 000 на руки. тел. 8-924-355-00-01          Требуется повар-универсал, распиловщик. тел. 8-924-458-11-98          Требуется на работу бухгалтера материальной и расчетной группы з/п от 25 000 руб., экономист с опытом работы в ЕСХ, з/п 30 000 руб. п. Горький. тел. 8-924-653-93-70          Грузчики (мясо и мясопродукты), з/п 20 000 рублей, распиловщик-грузчик мяса, з/п 20 000- 25 000, п. Горький, тел. 8-908-598-86-79          Требуется на работу семья пастухов з/п 24000.тел.8-9025-64-43-52          Рыбообработчики на Камчатку. Бесплатный проезд. тел. 66-99-59          Подработка. тел. 8-914-838-04-57         
Подать объявление Все