-->
22:00 Т/с "Волчье солнце" (16+)

«Эхэ эсэгын үүргэдэ үнэн сэхэ» гэһэн медаляар Буряадаймнай гэр бүлэнүүдые шагнаба

Ноябриин 24-дэ эжынэрэй үдэрэй үмэнэ шагналда хүртэһэн гэртэхинтэй холоһоо уулзалга үнгэргэбэ.

7 декабря 2021, 20:00       482

- Бүхы юумэн гэр бүлэһээ эхитэй. Гэр бүлын дүхэригтэ бидэ хүмүүжэжэ энэ болонобди. Үнэр баян гэр бүлэтэй байха гээшэ аһан ехэ жаргал, тиибэшье ехэл харюусалгатай. Эжымни гэртээ 8-дахи үхибүүн боложо мүндэлөө. Би өөрөө 4 хүүгэдтэйб. Энэ һайхан дэмбэрэлтэ үдэрөөр таа бүгэдэниие үнэн зүрхэнһөө амаршалнаб. Танай үри хүүгэд үнэн сэхэ һайн хүнүүд боложо ургаг даа, - гэжэ Алексей Цыденов амаршалаад иигэжэ хэлэһэн байна.

Гүрэнэй шагналда Хориин аймагай Аламжа болон Долгор Цыдаповтан хүртэбэ. Эдэнэр аяар 6-аан үргэмэл үхибүүдые болон өөрынгөө 3 хүүгэдые үндылгэжэ байна. Гэрэй эзэн Хориингоо түймэр саралгын албанда жолоошоноор ажалладаг юм. Харин эжы Долгор Баясхалановна һургуулиин захиралай орлогшоор олон жэлдэ ажаллаа. Мүнөө үедэ харууһагүй хүүгэдэй тэдхэлгын албанда гол мэргэжэлтэнээр ажаллана. Үнэр баян гэр бүлынхид 2007 ондо Хориин аймагай залуу бүлэнүүдэй дунда үнгэргэгдэһэн урилдаанда хабаадахадаа 3-хи һуури эзэлһэн байна.

Харин Белоусовтанай гэр бүлэ 9-н хүүгэдые хүмүүжүүлнэ. Эжы Евгения Юрьевна автозаправка дээрэ ажалтай, аба Николай Александрович түмэр харгыда ажаллана. Энэ гэр бүлэ ехэл урагшатай, бүхы урилдаанда хабаададаг юм.

Засагай газарай баярай бэшэгүүд, «Эхэ эсэгын үүргэдэ үнэн сэхэ» гэһэн шагнал элүүр энхын һалбарида ажалладаг эжынэртэ барюулагдаа. Буряадай 33 эмшэдтэ энэ шагнал барюулагдаа. Баргажанай аймагай эмнэлгын газарай фельдшер 6 хүүгэдые түрэһэн, 6 хүүгэдые үргэжэ абаһан Валентина Кириллова мүн лэ шагналда хүртэбэ.

Хотын №1 поликлиникын эмшэн Надежда Лазерева 5 хүүгэдэй эжы, тиихэ мүртөө бэрхэ мэргэжэлтэн. Иимэл зон үндэр шагналда хүртэһэн байна.

Энэрхы зөөлэн сэдьхэлтэй, дулаахан альгатай эжынэрые иигэжэ хүндэлжэ иимэ үндэр шагнал хайрада хүртүүлжэ байхадань урматай даа. Үдэртөөшье, һүниндөөшье шэнии хойноһоо һанаагаа зобожо байха хэн бэ? Эжыл гэшээ ааб даа, эхы зүрхэн хэзээдэшье үриингөө түлөө һанаа зобожо байха. 

Комментарии

В связи с особенностями законодательства РФ, комментирование новостей посетителями влечет за собой комплекс трудновыполнимых обязанностей и ответственности (для СМИ). Поэтому свои комментарии, мысли и предложения вы можете выразить в наших или своих социальных сетях через кнопки "Поделиться", расположенные выше.

Другие новости раздела

Свежие новости

Бегущая строка:
Сниму гараж, ул. Трубачеева, д.10-д.14.тел.8-924-015-41-41          Требуются фасовщики, уборщица.тел.43-55-28          Сдам на сутки загородный дом: баня, мангал, детская комната.тел.8-9021-60-46-33          Вахта. Охрана.тел.8-983-439-39-79          Подработка, 2--2.тел.8-995-384-88-78          Требуется медицинский персонал в кабинет предрейсового осмотра.тел.8-924-65-44-738          Требуются кассиры, мерчендайзеры, охранники зала.тел.8-924-355-01-50, 58-21-58          Семья Бардалеевых, с глубоким прискорбием, сообщает о кончине горячо любимой жены, мамы, бабушки Бардалеевой Светланы Борисовны. Вынос 27 января в 11:00 по адресу: с.Нур-Селение, ул.Молодежная, 44. Поминальный обед в 13:00 по адресу ул.Столбовая, 56 (Поминальный зал - ост.Химчистка)          Строительство домов, бань, гаражей "под ключ".тел.8 (9021) 60-46-33          Работа, подработка.тел.8-950-996-30-20          Требуются кассиры, мерчендайзеры, охранники зала.тел.8-924-355-01-50, 58-21-58.          Требуется работник на раздачу в столовую.тел.8-9024-55-36-58          Требуется мастер по тонированию автомобилей, уборщица.тел.8-9025-64-74-30         
Подать объявление Все