Буряадай сайдууд һайнаар ажалжа эхилхэ Засагай газар захиргаанай талаар һуралсал гараба.

Политика 13 декабря 2017, 16:50 1820
Буряадай сайдууд һайнаар ажалжа эхилхэ

Улаан-Yдэ хото руу һаяахана Юрэнхэйлэгшэйн гүрэнэй ажалай академиһаа мэргэжэлтэд ерээ.  60 гаран гүрэнэй ажалтад ноябрь һара соо лекцинуудта һууһан байна. "Оюутадай" тоодо сайдууд, орлогшорнуудань, аймагуудай толгойлогшонууд гэхэ мэтэ зон оролсобо. 

Проектна засаглал гээшэ ноедые һайнаар ажалха гэһэн зорилгодо хүргэхэ ёһотой байна. Тиигэжэ түшэмэд зоной ажалайнь дүн хэмжэгдэжэ эхилхэ болоно. 

- Хабаадгшад олон дабаринуудые абаһан байна. Тэдэнь манай гүрэн соо ганса баша, гадаад орондо туршагдаһан байна юм. Республикын бэрхэшээлнүүд шудалагдаһан байна, хүгжэлтын зорилгонууд тухай хэлэгдээ гэжэ  РАНХиГС-ай мэдээсэлэ таһаг хөөрэбэ.

Хэшээлнүүд дээрээ сайдууд болон бусад дарганар бүлгэмүүд боложо таһараад, 11 түсэлнүүд дээрэ ажалаа. Дурадхалнууд соо телемедициных аргаар холын аймагууд соо эмшэлгэ хэхэ, аяншалгын кластер зохеохо, болобосоролой системэ үргэхэ г.м. даабаринууд байба. 

Бүлгэмүүд түсэлнүүдэй зорилго, баримтанууд, дүнгүүд, аюул болон арганууд, түсэб, һонирхоһон таланууд г.м. тухай тодорхойгоор хэлэбэ.  

- Ехэ һонирхолтой байгаа, теори дээрэ бэшэ харин практика дээрэ жэшээнүүдээр баримтуулһан байгаа. Бидэ иимэ һуралсал бусад республика, регионууд соо  эдэбхитэйгээр үнгэргэгдээ гэжэ мэдэнэбди" гэжэ  Гүрэнэй засагай һайжаруулхын таһагай дарга Ирина Смоляк хэлэбэ.

Шэнэ таһаг Буряадай захиргаан соо октябрь һара соо нээгдэһэн байна. Гүрэнэй засагай һайжаруулхын дээрэ эмхи ажалха байна. 

Фото: pixabay.com 

25 июня