Буряадаймнай һурагшад анха түрүүшынхиеэ Үндэһэтэнэй олимпиадада шүүжэ гарабад Дэлхэйн океаниие шэнжэлхэ хэрэгтэ ушардаг бэрхэшээлнүүдые шиидхэ гэһэн һурагшадай урда табигдаа.

Общество 10 марта 2022, 17:54 5328
Буряадаймнай һурагшад анха түрүүшынхиеэ Үндэһэтэнэй олимпиадада шүүжэ гарабад
фото: правительство Бурятии

Буряадаймнай дүрбэн һурагшад Үндэһэтэнэй технологическа олимпиадада финалда ороходоо «Водные робототехнические системы» гэһэн шэглэлээр бусадһаа булюу байба.

Максим Кобылинский, Кирилл Мисайлов, Григорий Дударев болон Артём Бокарев гэгшэд далайн гүнзэгыһээ, оёройнь шорой шалгалтада абаха аргатай, уһан дотор хүнэй туһаламжагүйгөөр шадалтай аппарадай дүрсэ зохёоһон юм. Тус урилдаанай һүүлшын шатада хүрэжэ ерэһэн бэрхэшүүлдэ, Робототехникын хүгжэлтын түб (Владивосток) гэһэн эрдэмтэд даабаринуудые зохёоһон. Дэлхэйн океанай шэнжэлгын мүнөө үедэ тон шухала бэрхэшээлнүүдые һурагшад шиидхэхэһээ гадна, эрдэмтэ мэргэжэлтэдһээ сэгнэшэгүй һургаал заабарида хүртэбэ. Мүн тиихэдэ эрдэмтэ мэргэжэлтэдэй зохёоһон далайда шунгаха аппарадуудтай танилсажа амаргүй һонирхон байжа харахадаа өөрынгөө толгойдо шухала мэдээсэлнүүдые хадагалжа ерэһэн байха. Э6нэ олимпиадын һүүлшын шата Алас Дурнын федеральна университедэй дэргэдэ үнгэргэгдөө гэжэ һануулнабди.

Үндэһэтэнэй технологическа олимпиадын  «Водные робототехнические системы»  гэһэн шэглэлээр 6-аан үдэрэй туршада үнгрэһэн урилдаанда бүхыдөө 43 ахамад ангиин һурагшад Ород Уласай 13-ан можо нютагуудай түлөөлэгшэд оролсоо.

- Далайн гүнзэгыдэ хүдэлхэ роботехникэ Алас Дурна зүгтэ хүгжэжэ эхилһэн аад, мүнөө болоходо бүхы улас доторой һурагшад һонирхожо эхилээ. Энэ һалбари эрдэмэй саашанхи хүгжэлтэдэ амаргүй түлхисэ боложо үгэнэ. Саашадаа тус шэглэлээр компьютерай наадануудые зохёохо хэрэг үлөө, эдэ бүгэдые бэелүүлхэ эрдэмтэд дуталдана. Тимэһээ бидэ эрдэмэй түбүүдтэй нягта харилсаатайгаар ажаллаха ёһотойбди. Мүнөө олимпиадада хабааджа байһан үхибүүднай саашадаа эрдэм шэнжэлгынгээ талаар һониёо буурангүй, ехэ урагшатай мэргэжэлтэд боложо ургаһай, - гэжэ тус урилдаанай эмхидхэн байгуулагшадай харюусалгата секретарь, НИУ ВШЭ ехэ һургуулиин проректор Дмитрий Земцов тэмдэглэнэ.

Үндэһэтэнэй олимпиадын дүнгөөр түрүүшын гурбан һуури эзэлһэн бэрхэ, бэлигтэй һурагшад ЕГЭ шалгалтын 100 баал тэрэ дороо абажа шадабад. Мүн тиихэдэ инженернүүдые бэлдэдэг Ород Уласай элдэб дээдэ һургуулинуудта ороходонь хүнгэлэлтэнүүд байха.

Копирование разрешено только с письменного согласия главного редактора
2 декабря