Малшадта туһаламжа - 200 литр түлишэ Холын хойто зүгтэ адлидхагдаһан шэрүүхэн уларилтай хадата Ахын малшад урданайхидаал нүүжэ, адуу малаа үсхэдэг заншалтай. Ахын аймагай малшад холуур, хадын хүндыгөөр ажаһуудаг юм.

Общество 11 апреля 2022, 15:40 6532
Малшадта туһаламжа - 200 литр түлишэ
фото: правительство Бурятии

Тэндэнь  зайн гал гэжэ үе наһаараа байгаагүй. Мүнөө сагта тэдэнэр бензогенератор хэрэглэжэ, зайн галтай һууна. Гэбэшье энээнэйнь түлишэ үнэтэй болоһоор. Тоһо түлишэ худалдан абаха хэрэгтэнь туһаламжа үзүүлэгдэхэ гэһэн шиидхэбэри Ахын аймагай захиргаан абаһан байна.

Аймагай захиргаанай һанһаа малшадта хүн бүхэндэнь 200 литр түлишэ худалдан абажа туһалха гэжэ хэлсэһэн байнабди. Уласай һанһаа хажуугаар бидэ баһал өөрынгөө зүгһөө нэмэри оруулха ёһотойбди, - гэжэ Ахын аймагай засаг дарга Матвей Мадасов дуулгана.

Оршон сагай үедэ шубуун дэн хэрэглэжэ, гэрэл оложо байхань ямархан гээшэб даа. Хүндэ ажалайнгаа забһарта хүдөөгөөрхин халташье һаа амархадаа, телевизор хараха, Интернедтэ һонин уншаха дүүрэн эрхэтэйл даа. Холын ахын аймагай гү, али ондоошье хүдөө нютагуудай ажаһуугшад хотын зонһоо юугээрээшье ондоо бэшэ. Бултадаа аб адли эрхэтэй ха юм даа. Тиимэһээ холын малшадай буусануудта ажаһууһан нютагаархидаа дэмжэхэ гээшэ тон буянтай хэрэг болоно даа. Тэдэндэ зайн гал лэ байбал бүхы юумэн өөрөө ерэнэ гээшэ. Зайн галай ашаар холодильнигоо хүдэлгэхэдөө эдихэ ууха мяха шүлэтэй малшад байна. Үхибүүдээрэ холбоо барижа хөөрэлдэхэ гарай утаһатай гү, али интернедтэй болоходоо дэлхэйн һони дуулаха, харилсаха болоно.

Ажаһуугшалнай хартаабхын үрһэ болон тахяануудые хүнгэлэлтэйгөөр худалдан абаха аргатайт гэжэ, энээнһээ урид Буряадай засагай газарта дуулгаһан юм. Тус шиидхэбэриин ёһоор хүдөө ажахын нэгэдэлнүүдэй үрһэ абахадаа гаргашалагдаһан мүнгэнэйнь хахадынь бусаагдаха болоно. Үндэгэлгэ тахяанууд 30 түхэригээр наймаалагдаха. Гэртээ дүрбэн хүн байбал энэ түсэлдэ оролсожо 10 тахяа 30 түхэригөөр абаха байна. Харин бүлэдөө 4 хүнһээ дээшэ зон 20 тахяа абаха юм. Бүхыдөө 10 мянган гаран тахяануудые хүнгэлэтэтэй сэнгээр худалдахаар түсэблэгдэнэ. Үнэхөөрөөшье энэ туһаламжа бодото дээрээ бэелүүлэдээ болобол угаа һайн туһаламжа боложо үгэхэ даа. Аяар арбан толгой тахяанууд зунай дулаан сагта хэды олон үндэгэнүүдые үгэхэб даа? Харууһалжа абаһан айлайхид үдэр бүришье үндэгэнүүдээ шаражашье, шанажашье эдихэ болоно. Үндэгэ үнэн дээрээ тиимэ ехээр эдихээр бэшэ даа, хүн гээшэ яһала түргөөр нэлээд орхидог юм даа.

11 декабря