Байгша оной һүүл болотор Буряад Уластамнай 10 «Фермерский островок» гэһэн дэлгүүрнүүд нээгдэхэ Иимэ худалдаанай талмайнууд гүрэнэй туһаламжын аргаар байгуулагдаха.

Общество 28 февраля 2023, 16:03 577
Байгша оной һүүл болотор Буряад Уластамнай 10 «Фермерский островок» гэһэн дэлгүүрнүүд нээгдэхэ
фото: правительство Бурятии

2023 оной дүүрэтэр хүдөө ажахын үйлэдбэрилэгшэдэй эд бараа худалдаха 9 дэлгүүр нээгдэхэ. Түрүүшын туршалгын дэлгүүр Улаан-Үдэдэ энэ долоон хоногой эхиндэ ажаллажа эхилбэ. Энээн тухай АО «Корпорация «МСП» гэһэн нэгэдэлэй түрүүлэгшэ Александр Исаевич Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэ суглаанай үедэ хэлэбэ.

Бага болон дунда хэмжээнэй олзын хэрэг эрхилдэг нэгэдэлнүүд иимэ багахан дэлгүүрнүүдые байгуулна. Тэдэнэй худалдаанай газарнууд томо томо дэлгүүрнүүдтэ оршодог. Һая нээгдэһэн магазин Жердева, 42 б гэһэн хаягаар байрлана.

Бага болон дунда хэмжээнэй олзын хэрэг эрхилдэг нэгэдэлнүүдэй мэргэжэлтэд, «Фермерский островок» гэһэн магазинуудые хаана, ямар газарта тайлабал һайн байхаб гэжэ шэнжэлгын ажал ябуулна. Хүлһэлэмжын сэн тааруулха, дэлгүүр доторхие шэмэглэхэ, хүдөө эрхилэгшэдэй банкһаа урьһаламжа абаха хэрэгтэ туһална.

- Нажарай эхин болотор үшөө 5-н магазин тайлаха түсэбтэйбди. Саашадаа бүри тэдэнэйнгээ тоо 10-ба хүргэхэ һанаан байна. Энэ ажалаа орхингүй саашань эршэмтэйгээр ябуулха зорилготойбди. Хүдөөгөөрхинтэй хүдэлжэ эхилхэдээ эгээл түрүүн тоһо зөөхэй, мяха шүлөө хаана наймаалха гээшэбибди гэһэн асуудал гаража ерэдэг. Эдэмнай өөрынгөө үйлэдбэрилһэн эдеэ холоо томо дэлгүүртэ худалдажа шадахагүй. Тиишэнь үдэр бүри хэлсээнэй ёһоор бүтээлнүүдээ асаржа байха ёһотойш. Харин бага олзын хэрэг эрхилэгшэдэй наймаанайнь эрьесэ тиимэшье ехэ бэшэ гэжэ ойлгонод. Гэбэшье манай үйлэдбэрилэгшэд тон һайн шанартай эдеэ хоол буйлуулна, - гэжэ хүдөө ажахын яаманай сайд Галсан Дареев хэлэнэ.

Энэ түсэлдэ хабаадалсажа байһан хүдөөгөөрхин банкда хандажа хүнгэлэлтэтэй (9,5 %) урьһаламжа абаха аргатай. 

 

 

6 июня