-->
03:50 "Душа Пушкина" (16+)

Владимир Путин Буряадай Үндэһэтэнэй номой сангай шэнэ байшанай нээгдэһэн ушараар иигэжэ хэлэбэ: «Бүхы гүрэнэймнай хэмжээндэ шухала удха шанартай хэрэг бүтэбэ»

Буряадай Үндэһэтэнэй номой сангай шэнэ байшан болон номуудые хадагалха газар, хуушан байшанһаа шэнэ руу орохо залгаа бариха талаар ажалнууд 2016 онһоо «Соёл ба аяншалга хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй зорилгото программын шугамаар, мүн уласай мүнгэн санһаа һомологдоһон мүнгөөр хэгдээ.

30 июня 2020, 09:31       3 406

- Гансашье можо нютагай бэшэ, бүхы гүрэнэй хэмжээндэ шухала үйлэ хэрэг бүтэбэ. Би нэгэшье ехэдүүлнэгүй хэлэнэб: манай гүрэнһөө гадуур ажаһуудаг буряад арадай түлөөлэгшэдтэ тус номой сан «дүтэ» болобо гээшэ. Эндэ хадагалагдажа байһан Россиин арадуудай уран зохёолой урданай хүшөөнүүдые, мүн Буряад ороной түүхэдэ хабаатай саарһа дансануудые, гар бэшэгүүдые шудалха арга боломжо олдобо. Буряад арадай ёһо заншал, хэлэ шэнжэлхэ, улам саашань сахин дэлгэрүүлхэ талаар гэгээрэлэй ажал ябуулга шэнэ шатада гаргагдаба гээшэ. Россиин хүсэн – арад бүхэнэй ёһо заншал, хэлэ соёлой баялиг соо гжэ би нэгэтэ бэшэ хэлэһэн хүм. Энэ хадаа манай гүрэнэй сэгнэшэгүй баялиг, тиимэһээ тэрэниие хадагалан үлөөхэ, улам арьбажуулха гээшэ манай хамтын зорилго, - гэжэ гүрэнэй юрэнхылэгшэ тэмдэглээ.


Үндэһэтэнэй номой санда 24 мянган гаран хүн саг үргэлжэ ябажа үйлэшэлүүлдэг юм. Тиигэжэ һэльбэн шэнэлэгдэһэнэйнгээ ашаар мэдээсэлэй-соёлой, болбосоролой ба гэгээрэлэй олон үүргэтэ түб болобо ха юм.

- Буряадай Үндэһэтэнэй номой сангай шэнэ байшан мүнөө үеын эрилтэнүүдтэ гүйсэд таарама. Эндэ 1 саяһаа үлүү номууд, тэрэ тоожо Зүүн зүгэй гар бэшэгүүдэй хүшөөнүүд хадагалагдана. Номой сангай шэнэ байшан барилгада, мүн һүүлэй үеын тоног түхеэрэмжэнүүдые тодхолгодо, Танай дэижэлгын ашаар , 615 сая түхэриг һомологдоо, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов мэдээсээ.


Байгша ондо, номуудые шэнэ гэр руунь зөөһэнэй һүүлээр, хуушан байшан һэльбэн шэнэлхэ талаар ажалнууд эхилээ. 2020 ондо тус хэрэгтэ 161 сая түхэриг һомологдоо, мүн 2021 ондо үшөө 433 сая түхэриг тус барилгада шэглүүлэгдэхээр хараалагдана. Дүн хамта номой сан һэльбэн шэнэлхэ хэрэгтэ 1,3 миллиардһаа үлүү мүнгэн гаргашалагдаха юм ха.Үндэһэтэнэй номой сан Буряадай арадуудай соёлой нөөсэ баялигай онсо үнэтэй объект мүн. Тэрэнэй жасада 1 саяһаа үлүү хэблэлэй зохёолнууд хадагалагдана. Хизаар ороноо шэнжэлгын ба үндэһэтэнэй саарһа дансануудай бүрин суглуулбари бүридхэн согсолхо, мүнхэдөө хадагалха үүргэ тус номой санда даалгагдаһан юм. Үндэһэтэнэй номой сангай мэргэжэлтэдэй байгуулһан «Бурятика» гэһэн сахим нөөсэ дээрэ 34 мянга гаран хизаар ороноо шэнжэлгын дансанууд сахим хэлбэридэ оруулагдаад хадагалагданхай.


Комментарии

В связи с особенностями законодательства РФ, комментирование новостей посетителями влечет за собой комплекс трудновыполнимых обязанностей и ответственности (для СМИ). Поэтому свои комментарии, мысли и предложения вы можете выразить в наших или своих социальных сетях через кнопки "Поделиться", расположенные выше.

Другие новости раздела

Свежие новости

Бегущая строка:
Требуются водители автомобиля, уборщики территорий, электрогазосварщики, специалист по ОТ.тел.60-45-44          Продам 1-комнатную, Ермаковская 7г.тел.8-950-380-54-35          Требуются водитель, сторож. Тулунжа.тел.30-88-88          Продам гараж, Саяны. Центр занятости, электричество.тел.8-902-565-24-89          Работа для пенсионеров - охранник на автостоянку с проживанием.тел.8-9025-64-60-33          Родные и близкие с сожалением сообщают, что в субботу 16 октября, в возрасте 64 лет, ушел из жизни любящий муж и отец Сибиданов Александр Филиппович. Поминальный обед (9 дней) состоится 24 октября в 14:00, в поминальном зале по адресу: ул. Борсоева, дом 25          Требуются автомойщики. Высокая, стабильная з/п.тел.8-9021-68-65-86          Требуются фасовщики новогодних подарков.тел.43-55-28          Подготовка граждан для работы охранниками.тел.41-23-24, 62-92-84, 8-9021-607-958          Продаю однокомнатную квартиру в Москве, 10 200 000 р. Южное Бутово.тел.8-914-05-33-976          Требуется помощник администратора.тел.8-9021-686-586          Требуется сиделка.тел.20-06-10         
Подать объявление Все