Зэдын аймагта «Комплексное развитие сельских территорий» гэһэн гүрэнэй программа амжалтатай бэелүүлэгдэнэ Гүрэнэй түсэлэй аргаар 50 һууритай хүүгэдэй сэсэрлиг, Цагаатай нютагта тамирай талмай баригдана.

Общество 1 августа 2023, 17:54 217
Зэдын аймагта «Комплексное развитие сельских территорий» гэһэн гүрэнэй программа амжалтатай бэелүүлэгдэнэ
фото: правительство Бурятии

Тус түсэлэй хэр зэргэ бэелүүлэгдэжэ байһаниие Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов сэгнэбэ. Мүнөөдэрэй байдалаар энэ түсэлэй аргаар Петропавловка һууринда 2 байшан баригдана: 150 хүүгэдые багтааха сэсэрлиг болон Петропавловкын 1-хи дунда һургуулиин дэргэдэ тамирай байшан бодхоогдоно. Барилга түсэблэһэн сагһаа түрүүлэжэ хэгдэнэ.

- Бэелүүлэгдэжэ байһан бүхы федеральна түсэлнүүдтэ Зэдын аймагнай оролсожо шадаһандань баярламаар. Мүнөө  хүүгэдэй 2 сэсэрлиг, спортзал, тамирай талмайнууд баригдана. Поликлиника, ФАП, баригдаа. Бүхы арга боломжонуудые аймагай захиргаан хэрэглэнэ. Юрэнхылэгшэ болон Засагай газар ажабайдалаа һэлгэхэ арга олгоно. Тиигэхын түлөө бидэ эндээ ажалаа һайнаар эмхидхэхэ ёһотойбди. Эндэ, Зэдын аймагта ажалаа эмхидхэнэ, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэнэ.

Гүрэнэй түсэлэй аргаар 50 һууритай хүүгэдэй сэсэрлиг, Цагаатай нютагта тамирай талмай баригдана.

Алексей Цыденов ажалай хэрэгээр Зэдын аймагаар ябахадаа тамирай талмайн барилга хараба, аймагай түб һууринай түб талмайн һэльбэн шэлэгдэһэниие сэгнэбэ.

Копирование разрешено только с письменного согласия главного редактора
16 июля