-->
16:25 Т/с "Как выйти замуж за миллионера" (16+)

Ивалгын аймагта хүүгэдэй шэнэ сэсэрлигүүд нээгдэбэ

Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ Ивалгын аймагта хүүгэдэй хоёр сэсэрлигүүд нээгдэбэ.

1 марта 2021, 13:28       527

Энэ дэмбэрэлтэ хэрэгтэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадалсаба. Гүрэльбэ, Хойто Бэе нютагуудта тус тустаа 280 һууринуудтай сэсэрлигүүд баригдажа, одоошье хүүгэдые угтан абаба.

Хоёр дабхар үндэртэй, дүрбэн корпуснуудһаа бүридэһэн байшангууд бодхоогдожо, мүнөө сагай эрилтэдэ таарама таһалгануудтай, спортын болон концерт нааданай ехэ танхимуудтай, олон тоото студинуудтай юм. Гадна сэсэрлигүүдтэ өөһэдын эмнэлгын, эдеэ хоол шаналгын, хубсаһа угаалгын таһалганууд түхеэрэгдээ. Нэгэ саад барилгада 314 сая түхэригһөө үлүү мүнгэн гаргашалагдаа.

Һүүлэй хэдэн жэлэй туршада Буряад Уласта хүүгэдэй 27 сэсэрлигүүд баригдаа. Хамтадаа 6000 үлүү хүүгэд тэндэ ябана. Ниигэмэй объектнүүдэй барилга үргэлжэлһөөр. 2023 он болотор Буряадта 16 һургуули, 8 сэсэрлиг баригдаха хараатай.

Хойто Бэе һууриндахи «Алтан Сэсэг» гэһэн хүүгэдэй сэсэрлигэй хүтэлбэрилэгшын хэлэһээр нээлгын баяр ёһолол гансашье ажалшад бэшэ, харин гэртэхин удаан хүлеэһэн байха юм.

- Шэнэ һаруул сэсэрлигтэ хүдэлхэ ажалшадые бэдэржэ сүхэрөөгүйбди. Эндэ һуурижаһан жаахан хүүгэдтэй гэртэхин ажалда дуратайгаар ороно. Жэшээнь хоер хүүгэдэй эжы, түргэн саг  соо һургуули гараад мүнөө ажалтай болоод байна,  – гэжэ сэсэрлигэй хүтэлбэрилэгшэ Дарима Галданова хэлэнэ.

- Ивалгын аймагай захиргаанай хүтэлбэрилэгшэд болон барилгашад сугтаа, Гүрэльбэ нютагай сэсэрлигэй шаланудые дулаалха ажал ябуулха. Хойто Бэе һууринай сэсэрлигтэ эдеэ хоолой талаар нэгэ бага һэлгэлтэ оруулаа һаа дээрэ, - гэжэ өөрынгөө һанамжануудые Буряад Уласай Гулваа Алексей Цыденов хэлээд дээрэнь иигэжэ нэмэнэ. – Бүхыдөө буряад Уласта һаяын сагта 27 хүүгэдэй сэсэрлигүүд шэнээр баригдаха, тиихэдэ аяар 27 мянган хүүгэдтэ нэмэлтэ һуури бии болохо юм. Энээнэй ашаар эгээл хүндүүлхэй асуудалнуудай нэгыень шиидхэхэбди. Хүүгэдэй сэсэрлигтэ орохо ээлжээн бага болохо гү, али үгы хэгдэхэ. Үшөө тиихэдэ һургуулинуудай байшангуудые бариха ажалаа ябуулжал байнабди. «Һуралсал» гэһэн Үндэһэн түсэлэй аргаар 2023 он болотор 16 шэнэ һургуулинуудые бариха түсэбтэйбди.

фото: правительство Бурятии

Комментарии

В связи с особенностями законодательства РФ, комментирование новостей посетителями влечет за собой комплекс трудновыполнимых обязанностей и ответственности (для СМИ). Поэтому свои комментарии, мысли и предложения вы можете выразить в наших или своих социальных сетях через кнопки "Поделиться", расположенные выше.

Другие новости раздела

Свежие новости

Бегущая строка:
Кольца, лотки, бордюры, блоки.тел.44-28-58          Дрова.тел.8-924-012-65-40          Котята.тел.8-983-335-11-18          Требуются продавцы в портьерный зал нового магазина "Ткани плюс" на Сахьяновой.тел.29-77-00          «Мостоотряд-43» приглашает машинистов кранов (от 60 000 р.), водителя ВСДЕ (60 000 р.), геодезиста (75 000 р.), производителя работ (100 000 р.), мастера СМР (80 000 р.), инженера-лаборанта (55 000 р.).тел.8-914-556-51-97, mo43otdelkadrov@mail.ru          В мебельный цех требуются профессионалы.тел.8-9025-622-895          Требуются продавцы Октябрьская, Геологическая, Авиазавод.тел.43-55-28          Требуются кассиры! Зарплата два раза в месяц, медосмотр за счет работодателя.тел.58-99-40, 57-70-27         
Подать объявление Все