Улаан-Үдэдэ шэнэ автобусууд худалдан абтаба Ноябриин 27-до Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдэй түлөөлэгшэдтэй уулзалгада энээн тухай дуулгаба.

Экономика 8 декабря 2021, 10:00 2486
Улаан-Үдэдэ шэнэ автобусууд худалдан абтаба

Буряадай эгээл бэрхэшээлтэ болоһон зарим асуудалнууд дээрэ толгойлогшо тодорхойгоор тогтожо, тэдэниие шиидхэхын арганууд тухай хөөрэбэ. Уласай бюджедһээ  нэмэлтэ мүнгэн һомологдожо, Улаан-Үдэдэ ниитын унаануудые олон болгохо тухай тэрэ хэлэбэ.

- Гол бэрхэшээл гэхэдэ, ниитын унаанууд дуталдана. Энэ жэл нэмэлтэ мүнгэн олдожо, тэрэнэй зариманиинь уласай үри шэридэ ябуулагдаа, 300 сая түхэриг автобусуудые худалдан абаха хэрэгтэ үгтэхэнь. Томо автобус 10 сая түхэригтэ, тиин тэрэ мүнгөөр 30 унаа абажа боломоор. Дунда зэргын багтаамжатай авто-унаагай сэн  6 саяда хүрэнэ. Мүнөө наймаашадаар сэн тухайнь  хөөрэлдөөн болохо. Бүхы юумэн үнэтэй боложо байна гэжэ булта мэдэнэбди. Хотын һан руу мүнгэеэ эльгээбэбди, - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.

Гэхэтэй хамта, федеральна һанһаа нэмэлтэ мүнгэн һомологдохо  ёһотой. Энэ бэрхэшээлтэ асуудалаар Алексей Цыденов Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Путинда хандаа бэлэй.

- 300 сая түхэриг энэ асуудал дүүрэн шиидхэхэдэ хүрэхэгүй гэжэ ойлгонобди. Тиимэһээ федеральна программын бэелүүлэгдэтэр хүлеэжэ байнгүй, өөһэдөө эхилхэмнай,- гэжэ Алексей Цыденов тобшолоо.

Һануулан хэлэбэл,  нёдондо жэл Улаан-Үдын ниитын унаануудай парк 42 шэнэ автобусоор олон болоо бэлэй.

Хотын ажаһуугшадые зөөхэ иимэ унаанууд шэнэлэгдэжэ байхадаа ехэл һайн гээшэ. Үбэлэй хүйтэндэ дулаахан, зунай ааяама халуунда һэрюухэн автобусоор ябахада ямар гээшэб. Ехэ хэмжээнэй автобусууд хотын захаһаа ябадаг уладта ехэл таарамжатай, багтаамжатай. Эгээл иимэ ехэ хэмжээнэй унаанууд үнинэй хүлеэгдэһэн байгаа бшуу.

-Би Һужаа һууринда ажаһуудагби. Тэндэһээ ошохо ерэхэнь бэрхэтэй гэжэ таа булта мэдэжэ байнат. Манай нютаг руу шэнэ автобусуудые табибалнь ехэ һайн һэн. Үглөө үдэшэниинь багахан автобусто шахагдаад ябахань ехэл хүндэ байдаг. Һүүлэй хэдэн жэлэй туршада Улаан-Үдэдэмнай шэнэ автобусууд бии болоно гэжэ харагдана, - гэжэ хотын ажаһуугша Алдар Бадмаев хэлэнэ.

27 мая