Буряад Уласта аяншалга хүгжөөхэ талаар тусхай түсэбүүд зохёогдобо 2026 он болотор бэелүүлэгдэхэ шухала 74 үүсхэлнүүд энээн соо ороһон байна.

Экономика 24 ноября 2020, 16:00 2819
Буряад Уласта аяншалга хүгжөөхэ талаар тусхай түсэбүүд зохёогдобо

Энэ ушараар тусхай хуралдаан Улаан-Үдэдэ зарлагдаа. Тэрэ хуралдаанда Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов, ПАО «Сбербанкын» Байгалай банкын толгойлогшо Александр Абрамкин, АО «Strategy Partners Group» гэһэн эмхиин түрүүлэгшэ Александр Идрисов, Буряадай аяншалгын яаманай сайд Мария Бадмацыренова, хүрэнгэ шэглүүлгын яаманай сайд Дарья Архинчеева, эдэй засагай яаманай сайд Екатерина Кочетова, Засагай Газарай түлөөлэгшэд болон аяншалгын һалбарида ажалладаг мэргэжэлтэд  хабаадалсаба. 

Тэндэ дэлгэгдэһэн дурадхалнуудые шагнаһанай удаа Алексей Цыденов холын хараатай бодолтой түсэлнүүд дээрэ үшөө һайнаар хүдэлхэ тухай мэргэжэлтэдтэ дурадхаһан байна.

ПАО «Сбербанк России» Буряад Уласай аяншалгын яамантай 2019 оной декабриин 6 – да  баталһан хэлсээнэй ёһоор, АО «Strategy Partners Group»  гэһэн эмхидэ захил хэжэ аяншалга хүгжөөхэ хараа бодолтой түсэлнүүдые бүтээгээ.

Байгша 2020 ондо хүндэхэн сагай тохёолдобошье бидэ ажалаа ябуулһаар гээшэбди. Энэ талаар тусхай бүлэг байгуулабди. Буряад нютагта аяншалга хүгжөөхэ ямар арганууд бии гээшэб гэжэ хөөрэлдөөн болоо. Хэһэн ажалнай туһатайл байха бэзэ гэжэ найданаб, - гээд Сбербанкын Байгалай банкын түрүүлэгшэ Александр Абрамкин тэмдэглэнэ.

Аяншалга хүгжөөлгын тусхай түсэлэй бэлэн болгохо хэрэгтэ, 2019 оной декабрь һараһаа 2020 оной март болотор, аяар 4 суглаан хуралдаанууд зарлагдаа. Тэндэ аяншалгын һалбариин түрүү мэргэжэлтэд хабаадалсаа. Хэдэн удаа Буряадай хүдөө аймагуудта хүрэжэ ажаллаха саг гараһан байна. 

Энэ түсэлдэ 2021 -26 онуудта  бэелүүлэгдэхэ 74 үүсхэлнүүд, дурадхалнууд оруулагданхай. Тэдэнэй тоодо 12 аяншалгын дурадхалнууд бии, тоолобол иимэ болоно: Энергия Байкала», «Путь к Байкалу», «От Байкала до Саян», «Лед Байкала», «Музыка Бурятии», «Наедине с Байкалом», «Музыка Бурятии: сельский туризм», «Искусство Бурятии», «Сплотись на Байкале», «Зарядись на Байкале», «Древние миры Байкала», «Спортивный Байкал».

Энэ бэлдэгдэһэн шугам хараадаа абан «Аяншалагшадые хүндэлэн угтаха» гэһэн Үндэһэтэнэй түсэл зохёогдохо юм.

фото: пресс-служба правительства РБ

18 июня