Буряадтамнай Улас хүтэлбэрилхэ түб ажалаа ябуулжа эхилээ Сүлжээ холбоонһоо мэдээсэлнүүд «Инцидент Менеджментын» ашаар гуримшуулагдаад тиишээ ороно.

Политика 23 ноября 2020, 09:40 2334
Буряадтамнай Улас хүтэлбэрилхэ түб ажалаа ябуулжа эхилээ

Арад зон һанаа зобооһон асуудалдаа засаг баригшадай зүгһөө түргэн дары харюу абахадань туһа үзүүлхэ гэһэн зорилготойгоор энэ түб байгуулагдаба. Ажаһуугшадай табиһан асуудалнуудые шэнжэлжэ, хандалгануудыень гуримшуулха уялгатай юм энэ түб.

Байгша оной мартын 1 үдэр үгтэһэн Юрэнхылэгшын даабаряар иимэ түбүүд Ород Уласай бүхы можо нютагуудта байгуулагдажа байна.

Недондо Московско можодо байгуулагдаһан иимэ түбэй ажал яһала үрэ дүнтэй байба. Жэлэй туршада ажаһуугшадай зүгһөө ороһон 1 сая хахад хандалгануудые болбосоруулаа. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов энэ түб байгуулха тухай зарлигта 2020 оной октябриин 1-дэ гар табяа.

Һая байгуулагдаһан түб руу яһала олон хандалганууд орожо үрдинхэй. Гол түлэб элүүрые хамгаалгын, эрдэм болбосоруулгын, харгын унаагай, элшэ хүсэнэй һалбариин, хог богоо арилгаха гэхэ мэтэ асуудалнуудаар ехэ олоор бэшэгүүд ерээ. Хандалга бүхэндэнь тусхай мэргэжэлтэн шиидхэбэри абажа, саашань дамжуулна. Ажабайдалаа һайжаруулха талаар нэгэл тэрэ асуудалнуудые хэдэн оло дахин дабтагдажа ерэхэ аргатай, тэрэниие зүбөөр тааруулжа илгаха хэрэгтэй хаям даа.

- Буряад Уласай хүн бүхэнэй табиһан асуудал, хандалгадань тодо харюу түргэн сагай болзорто үгтэжэ байха. Ажал хэр зэргэ хэгдэнэб гэжэ ходол хинагдажа байха,- гээд тус түбэй хүтэлбэрилэгшэ Владимир Смолин дуулгана.

Гүрэнэй эмхи зургаануудта хандаһан бэшэгүүдтэ 30 үдэрэй туршада харюу үгтэдэг һэн, харин мүнөө энэ болзорой тоо 10 үдэр хүрэтэр хасагдаба.

- Улас хүтэлбэрилхэ түбэй ажаллажа эхилһэнэйхи засаг зургаанай мэргэжэлтэдэй ажалынь бүри аша үрэтэй болохо,- гээд Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Петр Мордовской хэлэнэ.

Интернет сүлжээнэй хүгжэжэ байһан сагта ехэ олон зон тэндэ сагаа барана. Тиихэдэ өөрынгөө һанамжануудые, дурадхалнуудые тэндэ бэшэхэһээ гадуур, сэнтэй заабари үгэжэ хүгжэлтын зам харуулжа магад. Эгээл тиимэһээ тэндэһээ хэрэгтэй, шухала мэдээсэл шүүгдэжэ, саашадаа засаг баригшадта дамжуулагдаха болоно ха. Хүн зоной хандалганууд, зүйтэй дурадхалнууд түргэн дары бэелжэ ажабайдалыемнай хүнгэдхэхэ, һайжаруулха зорилготойгоор хэгдэһэн ажал хэрэгтэй даа.

Энэ түб Ород Уласай һанһаа тэдхэгдэжэ ажалаа ябуулжа байха гээд хэлэхэ шухала.

фото: пресс-служба правительства РБ

27 февраля