Буряад Уласта тэбхэр ойн баяр тэмдэглэбэ «Крымэй хабар» гэжэ нэрлэгдэһэн фестиваль Л.Линховоиной нэрэмжэтэ талмай дээрэ үргэн дэлисэтэйгээр боложо үнгэрбэ.

Общество 18 марта 2024, 16:34 754
Буряад Уласта тэбхэр ойн баяр тэмдэглэбэ
фото: правительство РБ

2024 оной мартын 18 Крымэй Орос Уластай ниилэһээр 10-н жэлэй ойн баярта дашарамдуулан, «Крымэй хабар» гэжэ нэрлэгдэһэн фестиваль Л.Линховоиной нэрэмжэтэ талмай дээрэ үргэн дэлисэтэйгээр боложо үнгэрбэ. Дураасхалта энэ үйлэ хэрэгтэ хабаадахаяа ниитын эмхинүүдэй гэшүүд болон юрын ажаһуугшад сугларба.

Фестивальда хабаадагшадые Буряад Уласай Толгойлогшо мэндэшэлбэ.

- Буряад орон, мэндэ амар! Хүндэтэ нютагаархид! Манай гүрэнэй урда һаад ушаруулхаяа һанаһан зоной хэды оролдобошье бидэ диилдэнгүй бүри хүсэтэй боложо байнабди. Мүнөөдэр Крымэй Орос Уластай нэгэдэһээр 10-н жэлэй ойн баяр тэмдэглэжэ байнабди. Украинада гүрэн түрын шугам һэлгэгдэжэ фашистнуудай засаг гартаа абаһаар 10 жэл болобо. Энээн тухай мүнөө сэхэ хэлэхэдэ болохо. Тиихэдэнь Крымэй ажаһуугшад гэртээ бусаа. Тэдэндхи зон  өөрынгөө газар уһан дээрэ фашистнуудые угтахаяа һанаагүй. 10-н жэл гээшэ һанаад үзэхэдэ нэгэ талаараа ехэ саг харин нүгөө талаараа юуншье бэшэ. Энэмнай ондоо хаһа эхилбэ гээшэ. Таа бүгэдэниие халуунаар амаршалнаб! Дайсанда дарагдахагүй бүхэ голтой Эхэ орондо ажаһууһандаа баяртайб! – гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

Улаан-Үдын Театральна талмай дээрэ ниитын эмхиин гэшүүд, дуушад тоглолто үнгргэбэ. Һайндэрэй үедэ «Путь к причалу» мүн «Вперед Россия» гэһэн кинофильмһээ «Город-герой Севастополь мой», «Севастопольский вальс», «Песня о друге» гэжэ нэрэтэй дуунууд зэдэлээ.

2014 оной мартын 18-да Кремлиин ордоной Георгиевска зал дотор Крым болон Севастополь хоёрой Ород Уластай ниилэбэ гэһэн зарлигта гараа табиһан юм.

22 июля