Мунгэн сэргэ Выпуск программы от 10 мая 2019 года.

Мунгэн сэргэ 14 мая 2019, 17:00 11169

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын энэ дугаарта:

- Даша Дамбаевай 80 жэлэй ойдо;

- Виктор Очировай барилдаагаар тэмсээн;

- Руслан Сантуевай нэрэмжэтэ тэмсээн; 

- Арзгун нютагаархидай наадан.

8 августа