Алексей Цыденов «Россиин ударидагшануудтай» уулзаба Бүхэроссиин мүрысөөндэ Буряад республикаһаа 31 хүн оролсоо.

Политика 28 июня 2019, 09:36 1471
Алексей Цыденов «Россиин ударидагшануудтай» уулзаба

Июниин 12-то Улаан-Үдэдэ «Россиин ударидагшанууд» гэһэн бүхэроссиин мүрысөөнэй хабаадагшанартай мүн лэ энэ тэмсээнэй илагшатай Алексей Цыденов уулзаба.

Буряадай толгойлогшо болон Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Игорь Зураев, Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Баир Цыренов, Буряад Уласай бэеын тамирай болон залуушуулай хэрэгүүдэй сайд Вячеслав Дамдинцурунов, Буряад Уласай соёлой сайдай орлогшо Николай Емонаков, Гүрэнэй ажалай танхимай болон Засагай газарай мэргэжэлтэд залуушуултай уулзаба.

Республикэһээ ниитэдээ мүрысөөндэ мянга гаран зон һаналаа гаргаһан байна. Харин 31-иинь һүүлшын шата хүрөө.

- Иимэ һайндэртэ - Росси гүрэнэймнэй үдэр - таанартай уулзахада гое байна. Саашадаа үшөө һайнаар сугтаа харислахабди, ажалжа эхилхэбди урагшатайгаар, - гэжэ Алексей Цыденов хабаадагшадта хандаба.

2019 оной илагша, Эрхүү можын түлөөлэгшэ Руслан Ри 1 сая түхэригэй грантда хүртэһэн. Жэлэй хугасаа соо илагшад бэрхэ-бэрхэ мэргэжэлтэдээр хөөрэлдэхэ боломжотой болоно. Руслана Ригэй хүтэлбэрилэгшэнь - Алексей Цыденов.

- Мүнөөнэй ударидагша гээшэ гансал өөрын хэрэгээ бодохогүй, харин олоной ажал тухай һанаагаа зобоно, сугтаа ябаһан зондоо боломжонуудые үгэнэ. Иимэ зон иладаг гэжэ энэ мүрысөөн харуулаа,- гэнэ Руслан Ри.

- Намда хадаа ехэл нүлөөтэй байгаа энэ мүрысөөн - ямар олон абьяастай, бэлигтэй залуушуултайбди гэжэ гайхааб. Гүрэнэйнгээ түлөө бахарханаб, иимэ зонтой ямаршье хэрэгүүд бүтэхэ юм, - гэжэ Буряадта байршадаг. 

«Деловая Россия» бүлгэмэй салбарай хүтэлбэрилэгшэ Семен Матхеев хөөрэбэ.

Харин иимэ хөөрэлдөөн ябажа байхада, Алексей Цыденов иимэ мүрысөөнүүдтэ өөрөө оролсоһоноо хөөрэжэ үгэбэ.

- Хүн заабол досоогоо этигэлтэй байха еһотой. Би өөрөө баһал ходо һуража ябадагаб, нэгэ хэдэн мүрысөө гараһанби. Иимэ туршалга ехэ үнэтэй, сэнтэй ха юм, - гэбэ.

Энэ уулзалгын туршада хабаадагшад өөрынгөө түсэлнүүд тухай уулзалга дээрэ хубаалсаба. Һаналнуудайнь ехэнхи хуби Буряадта бэелүүлэгдэхээр лэ юм.

Тиигэжэ, «Leader Speaker Russia» гэһэн түсэлэй зохёогшо Дмитрий Дампилов гар утаһанай хэрэгсэл харуулба. Тэрэнэй туһаламжаар оюутад, залуушуул засагай газарай ажалшадаар холбоо бариха, туһаламжада хүртэхэ боломжотой байха.

- Ехэ һургуулияа дүүргээд залуушуул ажалда орохынгаа түрүүн ажалай хүнтэй юун гэжэ хөөрэлдэхэеэ, ажалда ороож хайшан гэжэ бэеэ барихаяа, юу хэхэеэ мэдэдэггүй. Тэдэндэ хажууднь хүн хэрэгтэй, заажа үгэхэ, мэдэдэггүй юумыень хөөрэхэ, харуулха. Иимэ мэдээсэл манай хэрэгсэлһээ абахаар лэ. Ехэл туһатай байха, - гэжэ Дмитрий Дампилов хөөрэнэ.

Даримы Бальжинимаевагай түсэл залуушуулда зорюулагдаһан уран һайханай кластер тухай болоно.

- Тиимэ юумые бидэ зохеохо гэжэ бододог һэмди. Энэ олон бодол түсэлнүүдтэй зондо ехэ хэрэгтэй байха, олон хүниие нэгэдүүлхэ. Байра бэдэрхэбди, ажаллахабди, - гэбэ Алексей Цыденов.

Уулзалтын һүүлээр толгойлогшо даалгабаринуудые үгэбэ. «Россиин ударидагшануудай» дундаһаа һүүлээрнь гүрэнэй ажалшадые абахаар. Мүн лэ уран һайханай кластер зохеохо, «Leader speaker Russia» эхилхэ. Иимэ боломжонуудые Буряад Уласай бэеын тамирай болон залуушуулай хэрэгүүдэй яаман соо мүн лэ Буряад Уласай соелой яаман соо хаража үзэхэ.

Бүхэроссиин мүрысөөн «Россия - страна возможностей» гэһэн түб эмхидхэнэ. Эрхим залуушуулые бүхы гүрэн соогуур бэлдэхэ гэжэ иимэ хэмжээ ябуулганууд зорино.

Һануулая, Буряад улас Дурна зүгэй можо нютагуудай дунда мүрысөөнэй илагшадаар 3-хи һуури эзэлнэ. Хабаадагшадай тооһоо 11,65 % хуби болоно.

Хабаровскай хизаар, (23,44 %), Примориин хизаар, (22,83 %) и Буряад Улас (11,65 %) гурбан түрүүлнэ. Һүүлээнь Саха Яхад Улас (9,78 %), Амурск можо (9,32%), Забайкалиин хизаар (8,07 %), Сахалин можо (6,21 %), Камчатскиин хизаар (3,73 %), Магадан можо (2,80 %), Евреиин тойрог (1,24 %) и Чукотскэ АО (0,93 %).

Һүүлшиин шатада 15 мянга хабаадагшад оролсоо. 34,65 % -иинь Россиин түб тойрогой, 17,57 % - Приволжиин, 13,56 % - Баруун-хойнохи. Саашаа Уралын - 9,97 %, Сибириин - 9,21 %, Урда тойрог - 7,96 %, Алас Дурна- 4,31 % и Хойдо-Кавказай - 2,77 %.

8 февраля