Буряад Уласта һүжэрһэн түймэрнүүдтэй тэмсэхэ, тэдэниие усадхаха хэрэгтэ гаргашалагдадаг мүнгэнэй хэмжээн 4 дахин дээшэлүүлэгдээ Ой тайгын түймэрһөө аршалха ажал ябуулгада мүн лэ гаргашань 2 дахин ехэ болгогдоо.

Общество 1 апреля 2022, 11:26 392
Буряад Уласта һүжэрһэн түймэрнүүдтэй тэмсэхэ, тэдэниие усадхаха хэрэгтэ гаргашалагдадаг мүнгэнэй хэмжээн 4 дахин дээшэлүүлэгдээ
фото: pixabay.com

Буряад Уласай дэбисхэр дээрэ түймэр саралгын хаһада бэлэдхэлгын ажал дүүрэжэ байна. Ой тайга түймэрһөө хамгаалха хэрэгтэ 2022 ондо федеральна һанһаа 761,4 млн мүнгэн хараалагданхай, энэнь нёдондо жэлэйхидээ ороходоо 2 дахин ехэ болоно. Тайгын түймэртэй тэмсэхэ ажалда түрүүн жэлнүүдтэ ороходоо 4 дахин ехээр мүнгэн гаргашалагдахаар бэлэн, энэнь 200 сая болоно. Энээн тухай Буряад Уласай ойн ажахын агенствада дуулгана.

- Ойн ажахын федеральна агенствада болон байгаалиин нөөсэнүүдэй талаар Яаманда баяраа мэдүүлхэ байнаб. Һүүлэй жэлнүүдтэ яһала ехэ мүнгэн гаргашалагдана, тэрэнэй ашаар шэнэ техникэ худалдан абтаһан байна. Байгша ондо аяар 2 дахин мүнгэн ехээр хараалагдана. Ьтиихэдээ бидэ тайгын түймэртэй аша үрэтэйгөөр тэмсэхэ аргатай болобобди, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Самбуевич Цыденов хэлэһэн байна.

Буряад Улас ажалайнгаа хэрэгээр Рослесхозай Толгойлогшо Иван Советников ерэхэдээ хэр зэргэ бэлэдхэл ябажа байһаниие шалгаһан байна. Тймэртэй тэмсэлгэдэ мүнгэнэй дээшэлүүлэгдэһэниинь өөрын шалтагаантай.

- Оройдоо гурбан жэлэй туршада «Экология» гэһэн Үндэһэтэнэй түсэлэй бэелүүлэгдэжэ байһан хугасаада 150 гаран шэнэ техникэ худалдан абтаа. Зарим мүнгэниинь ажалай шэнэ һууринуудые нээхэдэ гаргашалагдаа, - гэжэ Рослесхозай түрүүлэгшэ Иван Советников хэлэнэ.

Үшөө тэрээнһээ гадна ойн түймэр хаана һүжэрнэб гэжэ шалгалтын ажал тон һайнаар хэгдэнэ. Энэ хэрэгтэ мүн лэ мүнгэнэй гаргашань дээшэлүүлэгдээ. Буряад Уласай һанһаа ажахын техникын талаар хангалатда 36,8 сая хараалагданхай.

Түймэр хүнэй ашаар һүжэржэ тарахагүйн түлөө ходо ябажа шалгалта хэжэ байха. Энэ ажалда аяар 600 шалгагшад, хинагшад бүридүүлэгдээ. Тиихэдэ 30 видеокамера түхэреэн сүүдхын туршада ажаллана. 109 адаглажа байха харуулай газарнууд түхнэрэгдээ.

Ойн түймэртэй тэмсэхэ хэрэгтэ гансата 3351 хүн, 1440 техникэ хабуудалагдаха аргатай. 

6 июля