Made in Buryatia гэһэн дэлгүүр Хятадтай хилэ дээрэ бии болохо Буряад үйлдэбэрилэгшэд Хятадта түлбэригэгүйгээр өөрынгөө бүтээлнүүдээ түлөөлхэ болобо.

Экономика 1 октября 2019, 13:29 1085
Made in Buryatia гэһэн дэлгүүр Хятадтай хилэ дээрэ бии болохо

Түлбэригүй газар дээрэ Made in Buryatia гэһэн онсо дэлгүүр неэгдэхэ. Забайкальск – Маньчжурия гэһэн гаалиин танхим соо буряадай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ тусгай байшан гаргагдаха. Энээн тухай «Хятад-Росси-Монгол-2019» гэһэн түрүүшэнхи залуушуулай форум дээрэ Буряадай Харюусалгын фонд болон Захирагша компани хоер хэлсээ баталлаба.

Буряад үйлдэбэрилэгшэд түлбэригүйгөөр өөрынгөө бүтээлээ Хитадта түлөөлхэ, тэндэхи зондо тааруугаар хэжэ, худалдаха боломжотой болобо юм. 

Made in Buryatia гээн дэлгүүртэй суг хамта Буряадай гадаад руу худалдаанай түб ажаллаха байна.

«Хятад-Росси-Монгол-2019» гэһэн түрүүшэнхи залуушуулай форум дээрэ сентябриин 10-һаа 13 болотор Буряадай арбан найман олзын хэрэг эхилэгшэд Үйлдэбэри худалдаанай сайд Сергей Желтиковтай хамта оролсоо.

Хитад, России, Монгол гүрэнүүдэй дунда энэ форум түрүүшэнхиеэ үнгэрөө юм. Энэ жэлһээ хойшо хэмжээ ябуулга заншалта болохо гэһэн шиидэбэритэй юм.

Хэмжээ ябуулгын хубаарь ехэл олон һонирхолтой зүйлэнүүдтэй байба. В2В гэһэн маягтай бизнес-уулзалганууд үнгэрөө, уласхоорондын үзэсхэлэнгүүд, Маньчжурии хотын олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй танилсуулга, залуушуулда зорюулагдаһан түсэлнүүдтэй, хороонтой уулзалганууд, дүримтэй танилсуулга гэхэ мэтэ олон һонирхолтой юумэнүүд хабаадагшадта бэлдэгдэһэн байгаа.

Буряадай оролсогшод аяншалгын, хүдөө ажахын, худалдаа наймаанай, харгы холбооной, ой модо отолхо ажалай түлөөлэгшэд оролсоо. 

Олзын хэрэг эрхилэгшэ Александр Разживин ойн жэмэс самар суглуулжа худалдадаг, «Байкальский знахарь» гэһэн компанитэй. Тэрэ хадаа өөрэнгээ үйлдэбэриин салбар эндэ неэжэ, Маньчжури хотодо танилсуулаа. Энэ форум дээрэ тэрэ хитад хамтарагша олзын хэрэг эрхилэгшэнэрые олоо юм. Бүтээлээ гадаад руу ябуулха бэлэн байна.

ООО «Лидер» баһа 2018 оной ноябрь һараһаа модоной үлдэһэн зумгааһа зүйлэнүүшэ, модоной нүүрһэ Хитад руу худалдажа эхилхэ.

Бусад буряад бизнес эрхилэгшэд баһал хэрэгтэй танилнуудтай болобо юм, удаань суг ажаллаха хэлсээтэй болобо.

Хоердохи «Хятад-Росси-Монгол-2019» гэһэн залуушуулай форум Улаан-Үдэ хотодо 2020 ондо үнгэргэгдэхэ гэжэ баталагдаба. Хэмжээ ябуулгын талаһаа, олзын хэрэг эрхилэгшэнэдтэ туһалхын асуудалнуудаар 8-800-30-30-123 утаһаар болон msp03.ru сайт дээрэ мэдээсэл абажа болоно.

фото: пресс-служба правительства Бурятии 

2 февраля