«Победа» Улаан-Yдэһээ авиарейснуудые 2018 ондо үргэлжэлүүлхэ Тиигэжэ декабриин 12-тэ Буряадай толгойлогшо хэлэбэ.

Экономика 13 декабря 2017, 16:19 2071
«Победа» Улаан-Yдэһээ авиарейснуудые 2018 ондо үргэлжэлүүлхэ

Лоукостер «Победа» Улаан-Yдэһээ Москва хото хүрэтэр 2018 оной октябрь һара болотор ниидэхэ. 

- Авиакомпанидэ ехэ баяр хүргэнэбди. Ехэл удаан хугасаа соо хөөрэлдээбди, тиигээшье һаа үгээ ололсообди. Энэ хадаа авиакомпаниин өөрэйн шиидэбэри, Аэрофлотойн дэмжэлгэ баһа бии.  Россиин транспортын яаманай баһа нүлөө бии.  Бултадаа бидэ 2018 оной март һара һаа авиаресууд ябажа эхилхэ гэһэн хэрэгтэ оролсообди. Ниидэхэбди! - гэбэ Алексей Цыденов.

«Победа» авиакомпани Улаан-Yдэһээ Москва руу болон Москваһаа Улаан-Yдэ руу 2017 оной  сентябрь һара соо ябажа эхилээ. Урдань S7 ба «Уральские авиалинии» хоер авиакомпанинууд ажалдаг байгаа. Түрүүшэнхиеэ «Победэйн» ябажа эхилхэ гэһэн тухай Цыденов 2017 оной апрель һара соо соносхоо.  Июль һара соо биледүүдээ худалдажа эхилээ, харин үбэл болотор гэһэн байгаа. Авиакомпанида мүнгэнэй талаһаа асуудалнууд байгаа.   Забшаангүй гэжэ тоолодог һэн. 

Москва хотодо Транспортна үдэрнүүд дууһажа байна. Тэндэ Буряадай толгойлогшо оролсоһон байгаа. Федеральна сонинуудта хэлэхэдээ Алексей Цыденов республикын транспортна аргануудые амжалтатай гэжэ шиидээ. Тэдэнэй нэгэн - Байгал аэропортой самоледуудай ниидэхэ замай бетон ажалань дууһажа байна, нээлтэтэй тэнгэри гэһэн  байдал абагдаһан. Yшөө харин Буряад республика холын регионуудай тоодо ороһон болоно. Тиимэһээ биледүүшэ хямда болгоохо гүрэнһөө тэтхэмжэ ерэхэ байна. 

8 февраля