01:30 Восточный экспресс (16+)

"Мунгэн сэргэ" 05.11.16

Гость программы - Баир Баторович Жалсанов.

5 Ноября 2016, 15:00 1 653
Дамжуулгын айлшан - Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай уялга гYйсэдхэгшэ Баир Баторович Жалсанов.

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или войдите через соцсети:

Другие видео раздела

Мунгэн сэргэ
16 Февраля, 19:45 808
Мунгэн сэргэ

Хүүгэдэй дуунай «Мүнгэн хонхонууд» студиин сагаалганай аялга дуунай концерт.

Мунгэн сэргэ
16 Февраля, 19:15 617
Мунгэн сэргэ
Нохой жэлээ оруулжа байгаа малшан, барилдаашан Владимир Жалсараевай гэр бүлэ.
Мунгэн сэргэ
12 Февраля, 10:00 561
Мунгэн сэргэ
2017 оной тахяа жэлэй Сагаалганаар Шэнэхээн нютагаар ябаhамнай.
Голосовать!