Прибайкалиин аймагта харгы заһабарилагдажа ашаглалгада тушаагдаба Ильинка нютагта Р-258 «Байкал» гэһэн харгын нэгэ зай заһабарилагдаба.

Авто 26 октября 2020, 16:15 1039
Прибайкалиин аймагта харгы заһабарилагдажа ашаглалгада тушаагдаба

Тэрэ харгы нээлгын баяр ёһололдо Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов, Прибайкалиин аймагай Ильинка гэһэн  хүдөө һууринай һомон дарга Николай Челмакин, «Южный Байкал» гэһэн Уласай харгынуудай Хүтэлбэриин дарга Радик Фаразутдинов гэгшэд хабаадалсаба. 

- Энэ харгы барилгада шэнэ онол арга хэрэглэгдэһэн байна. Шэнэ онол арга хэрэглэһэнэй ашаар харгын хушалтын шанар бэхи болохо аргатай, халуун ба хүйтэн уларилтай манай нютагта тон таарама. Хушалтын ган гараһан забһарнуудта уһан орожо хүрэхэдөөл тэрэнэй шанар муудхаана. Мүнөө дэлгэгдэһэн хушалта яһала удаан ашаглагдаха ёһотой, - гээд Алексей Цыденов тэмдэглэнэ. 

Харин «Южный Байкал» хүтэлбэриин дарга Радик Фаразутдиновай хэлэһээр барилга заһабарилгын ажал хэм соого хэгдээ.  Энэ хэмжээ ябуулгын ашаар 182 шэнэ харгын ябадалай дүримэй тэмдэгүүд, 2 модоной утатай харгын захаар хамгаалгын түмэр хүреэ бодхоогдоо, хара хушалтата дээрэ сагаан будагаар харгын зурлаа татагдаа.  

- Бүхыдөө байгша ондо 11,6 миллиард түхэриг харгы забарилгада гаргашалагдаха, 306 модоной зайда харгы шэнэлэгдэхэ. Бидэ эндэ бүхыдэнь абажа хэлэнэбди. Уласай, можын, нютагай удха шанартай харгынууд болоно. Эдэнэй 85 модо зайта харгынь нютагай удха шанартай болоно. Үшөө тиихэдэ 13 хүүргэ шэнэлэгдэнэ. 2017 онһоо эхилжэ түргэн ябасатайгаар ажалаа ябуулжа эхилээбди, энэл хэмдээ саашадаа хүдэлхэ зорилготой байнабди. Юрэнхылэгшын дэмжэлгэ, туһаламжада хүртэжэ байгаа хадаа бидэ хэдэн жэлэй туршада бүхы харгынуудайнгаа шанар дээшэлүүлхэбди, - гээд Толгойлогшо хэлэнэ.

«Аюулгүй, шанар һайтай харгынууд» гэһэн үндэһэтэнэй түсэл Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай зарлигаар зохёогдоһон юм. Тус түсэл бүхы можо нютагуудта 2024 он болотор бэелүүлэгдэхэ гээд хараалагданхай.

Буряад Улас энэ түсэлдэ 2017 ондо оролсоһон байна. Тэрэ үедэ Улаан-Үдын тойронхи 864 модо утатай харгынуудай 36,7 % хубинь шанарай эрилтэдэ таарама байгаа һэн.  Хоёр жэлэй дараа заһабарилгын 58% хубинь эрилтэдэ хүрэмэ шанратай болоо. Үлэһэн болзор соонь буряад ороноймнай харгынуудай 85 % хубинь һайн шанартай хушалтатай болохо ёһотой.

фото: пресс-служба правительства РБ

5 июля